Әлмәт таңнары

“Киләчәк” киләчәкне кайгырта

Яңа уку елы­на да озак кал­ма­ды. Бү­ген бе­лем йорт­ла­рын­да уку­чы­лар­ны ка­бул итү­гә ту­лы әзер­лек ба­ра.

Ра­йон җи­тәк­че­ле­ге һәм нефть­че­ләр­нең ур­так ты­рыш­лы­гы бе­лән мәк­тәп­ләр яңа­ра, за­ман­ча җи­һаз­лар кай­тар­ты­ла. 2011-2015 ел­лар­га Та­тарс­тан­да "Ки­лә­чәк" мә­га­риф­не үс­те­рү ст­ра­те­ги­я­сен га­мәл­гә ашы­ру кы­са­ла­рын­да баш­ка­рыл­ган эш­ләр дә бай­так. Әл­мәт­нең һәр мәк­тә­бе мат­ди-тех­ник тәэ­мин ите­леш ягын­нан баш­ка­лар­га үр­нәк.

Уз­ган уку елын­да шә­һә­ре­без­дә үз ишек­лә­рен ач­кан 25 нче мәк­тәп­не "ки­лә­чәк мәк­тә­бе" дип ата­ды­лар. Ул за­ман­ча тех­но­ло­ги­я­ләр бу­ен­ча тө­зел­де, сый­ныф бүл­мә­лә­ре һәм ла­бо­ра­то­ри­я­ләр цифр­лы җай­лан­ма­лар бе­лән тәэ­мин ител­де, би­ре­дә уку-укы­ту­ның төр­ле прог­рам­ма­ла­ры га­мәл­гә кер­те­лә. Бө­тен рес­пуб­ли­ка­га шау­ла­ган бе­лем уча­гын­нан кал­ган мәк­тәп­ләр дә ка­лыш­мый дип әй­тер­гә ту­лы җир­лек бар. Әле­ге фи­ке­рем­не рас­лар­дай дә­лил­ләр дә аз тү­гел.

Юга­ры­да атал­ган ст­ра­те­гия һәм го­мум­бе­лем би­рү сис­те­ма­сын мо­дер­ни­за­ци­я­ләү бу­ен­ча ча­ра­лар кү­рү комп­лек­сын тор­мыш­ка ашы­ру кы­са­ла­рын­да уз­ган уку елын­да шә­һәр һәм авыл мәк­тәп­лә­ре­нең 26 баш­лан­гыч сый­ны­фы, хи­мия (3), фи­зи­ка (3), тех­но­ло­гия (3) бүл­мә­лә­ре җи­һаз­лан­ды­рыл­ган. Предп­ри­я­ти­е­ләр бе­лән хез­мәт­тәш­лек итү ту­рын­да ки­ле­шү тө­зе­гән мәк­тәп­ләр­нең фи­зи­ка, хи­мия, би­о­ло­гия сый­ныф­ла­рын ре­монт­лау һәм ла­бо­ра­тор җи­һаз­лар ур­наш­ты­ру бу­ен­ча грант прог­рам­ма­сын­да кат­на­шу­ла­ры эз­сез уз­ма­ган: 1 нче мәк­тәп­тә би­о­ло­гия, тех­но­ло­гия, 20 нче­дә хи­мия, 18 нче­дә фи­зи­ка ка­би­не­ты за­ман­ча­лаш­ты­рыл­ган. Бе­лем йорт­ла­ры­ның компь­ю­тер пар­кын яңар­ту­га да Әл­мәт­тә зур игъ­ти­бар би­ре­лә. "Ки­лә­чәк" кы­са­ла­рын­да 40 мәк­тәп­кә 169, бе­лем би­рү сис­те­ма­сын мо­дер­ни­за­ци­я­ләү бу­ен­ча ча­ра­лар кү­рү комп­лек­сын тор­мыш­ка ашы­ру бу­ен­ча 30 ына 166 мо­ноб­лок, 20 нче мәк­тәп­кә 1 мо­биль сый­ныф би­рел­гән. Яшь бел­геч­ләр­гә яр­дәм итү мак­са­тын­нан "Без­нең яңа укы­ту­чы" гран­ты бу­ен­ча 8 мәк­тәп до­ку­мент-ка­ме­ра, план­шет­лар бе­лән тәэ­мин ител­гән.

Реклама

Мә­га­риф ида­рә­се­нең ме­то­ди­ка бү­ле­ге на­чаль­ни­гы Нә­кыя Киль­дю­шо­ва сүз­лә­ре­нә ка­ра­ган­да, ба­ла­лар бак­ча­ла­ры да за­ман­ча­лаш­ты­ру­дан чит­тә кал­мый. 2014 ел ба­шын­нан алар 318 да­нә ноут­бук, 81 план­шет, шул ук кү­ләм­дә про­ек­тор һәм эк­ран­га ба­е­ган. Бы­ел шу­лай ук бе­лем учак­ла­ры­на тап­шы­рыл­ган күп­функ­ци­я­ле җи­һаз­лар (12 да­нә) һәм мө­гал­лим­нәр өчен 58 ноут­бук­тан тыш, Тү­бән Мак­та­ма­ның 1, 2уРус аКӘТАШЫ нче, Рус Ак­та­шы, 1, 6, 9, 11 нче мәк­тәп­ләр­гә һәм 1 нче гим­на­зи­я­гә спорт ин­вен­тарь­ла­ры комп­лек­ты кай­тар­тыл­ган. Яңа уку елы­на да кай­бер мәк­тәп­ләр бү­ләк ала­чак - 15 ма­те­ма­ти­ка бүл­мә­сен җи­һаз­лан­ды­ру кө­те­лә.

Бе­лем йорт­ла­рын за­ман­ча­лаш­ты­ру без­дә ту­лы көч­кә ба­ра. "Иң ях­шы йөз мәк­тәп" исем­ле­ге­нә элә­гү­че­ләр са­ны да без­дә юга­ры. Бу - җир­ле­ге­без­дә мә­га­риф­нең үсеш­тә бу­лу­ын дә­лил­ли тү­гел­ме?

Гөл­наз ГЫЙЗ­ЗӘ­ТУЛ­ЛИ­НА

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: